Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

triste
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viaalliwantisyou alliwantisyou
triste
How to be happy
triste
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viaszyszka016 szyszka016
triste
Może dziewięćdziesięciu dziewięciu na sto ludzi Cię zawiedzie, ale piękno świata tkwi w błędzie statystycznym.
— "Hart of Dixie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl
triste
triste
8244 3868
triste
1576 1bd3
Reposted fromnyaako nyaako vianowaczi nowaczi
triste
triste
triste

July 21 2017

6049 7e57
Reposted fromkattrina kattrina viablackheartgirl blackheartgirl
triste
5045 4eb0
Reposted fromretro-girl retro-girl viabezsenna bezsenna
triste
5004 535f 500
triste
9100 28d7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabezsenna bezsenna
triste
3719 fe1c 500
Reposted frompierdolony pierdolony viabezsenna bezsenna

July 11 2017

triste
7068 2c5b
Reposted fromoutoflove outoflove viauaremyheaven uaremyheaven

July 10 2017

6706 378c
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaaisajo aisajo

July 09 2017

triste
7729 777a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaawakened awakened
triste
1255 e636
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl